“ความสามัคคี”

“สัมมาทิฏฐิ” แม้เป็นสามัคคีในทางที่ไม่ชอบ ก็ต้องเป็น “มิจฉาทิฏฐิ”

เรื่องของ “สัมมาทิฏฐิ” ความเห็นชอบ กับ “มิจฉาทิฏฐิ” ความเห็นไม่ชอบ เป็นเรื่องสำคัญ ควรต้องพินิจพิจารณาอย่างปราณีตรอบคอบ

มิฉะนั้นแล้ว “ทิฏฐิที่ไม่ชอบ” ก็จะนำให้เกิดความไม่ชอบ ความผิดพลาด บกพร่อง ทุกข์โทษ ภัยทั้งหลายทั้งปวง .. “

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก