“ขันติ ตัดรากแห่งมารได้”

” .. ผู้มีขันติ คือผู้ที่แม้มีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในใจมากมายเพียงใดก็ตาม เมื่อ “มีขันติ” ไม่แสดงความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกมาอย่างรุนแรง โดยไม่คำนึงถึงความถูกความผิด ความหนักความเบา “ขันติ” เป็นความมีใจ อดทนอดกลั้น

หรือจะกล่าวว่า ทนเก็บความรู้สึก ไม่ว่าโลภ ไม่ว่าโกรธ ไม่ว่าหลง ที่เกิดขึ้นรุนแรงเพียงใดก็ตาม ให้อยู่แต่ภายในใจตน ไม่ให้พ้นใจออกปรากฏ เป็นการติเตียนทะเลาะวิวาท ฆ่าฟันกัน ถึงเป็นถึงตายอันเป็นบาปกรรมทั้งหลาย

เป็นไปตามพระศาสนสุภาษิตในพระพุทธศาสนาจริงที่ว่า “ขันติตัดรากแห่งมารได้” .. “

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก